Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Pokyny pro přispěvatele

Redakce přijímá pouze původní příspěvky, které nebyly publikovány nebo přijaty k publikování jinde. Doporučený maximální rozsah zásadního příspěvku určeného pro rubriku Stati a články je 8 normostran (jedna normostrana = 1800 znaků včetně mezer), u ostatních článků 3−5 stran.

Článek by měl být vybaven velice krátkým anglickým abstraktem, tedy stručným výtahem z obsahu, v krajním případě abstraktem českým, redakce ho dá přeložit.

Za příspěvkem uveďte svoji adresu, e-mail, rodné číslo a číslo účtu kvůli vyplacení honoráře. Články psané v grantu nehonorujeme.

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu: hchylova@seznam.cz.


Pravidla formální úpravy

I. Jednosvazkové dílo

Jeden autor:
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2. vydání. Praha: Leda, 2012. 752 s.

Do tří autorů:
BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ Barbara. Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011. 448 s.

Více než tři autoři:
ČECHOVÁ, Marie, aj. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2012. 448 s.

Bez uvedení autora:
Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2010. 384 s.

Editoři:
PRAVDOVÁ, Markéta, SVOBODOVÁ, Ivana (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. 536 s.

II. Citace sborníkové stati

ADAM, Robert. Anglicizace češtiny a českého komunikačního prostoru. In HASIL, Jiří (ed.). Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2012, s. 21−36.

III. Citace příspěvku v monografii

VLNAS, Vít. Město a dvůr ve druhé polovině 16. století. In BACHTÍK, Jakub, BIEGEL, Richard, MACEK Petr. Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, 2015, s. 33−37.

IV. Citace článku v periodiku

GILK, Erich. Světový dramatik z periferie František Langer. ČJL, 2015−2016, roč. 66, č. 1, s. 1−4.