Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

O nás

Vydává SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost


Vedoucí redaktorka:
prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.

Redaktorka:
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.


Český jazyk a literatura

Redakční rada:
doc. PhDr. Robert Adam, Ph.D.,
prof. dr. hab. Mieczyslaw Balowski,
doc. PhDr. Erik Gilk, Ph.D.,
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.,
PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.,
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.,
PhDr. Miloš Hoznauer,
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.,
PhDr. Robert Kollár, Ph.D.
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.,
prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.,
doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.,
PhDr. Květa Rysová, Ph.D.,
Mgr. Josef Soukal,
PhDr. Ivana Svobodová,
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.,
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,
doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.


Časopis vychází pětkrát ročně, první číslo nového ročníku vždy začátkem října. Cena jednoho čísla je 48 Kč, předplatné celého ročníku činí 240 Kč.

ISSN 0009-0786
MK ČR E 4809


Časopis Český jazyk a literatura patří mezi naše nejrespektovanější bohemisticky a didakticky zaměřená odborná periodika. Přináší jak články zachycující teoretický pohyb v oblasti českého jazyka, tak příspěvky zaměřené na vyučování češtiny, především na druhém stupni ZŠ a na školách středních i vysokých.

Časopis vychází od roku 1950, tehdy s názvem Český jazyk. V roce 1959 byl k Českému jazyku připojen časopis Česká literatura ve škole (vycházející rovněž od r. 1950). Spojené časopisy začaly vycházet pod názvem Český jazyk a literatura.


Obsah časopisu je členěn do několika rubrik:

Stati a články − odborné bohemistické příspěvky, poskytující čtenářům mj. tolik potřebná teoretická poučení pro jejich další vzdělávání, literárněhistorické studie, interpretace vybraných děl aj.

Z praxe našich škol − popis reálných vyučovacích hodin, návrhy konkrétních postupů při probírání didakticky obtížnější látky.

Diskuse − aktuální náměty k diskusi mezi učiteli.

Z nové české literatury − velmi oblíbený průvodce novinkami ze současné poezie a prózy.

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český − odpovědi na otázky týkající se pravopisu, které se vyskytují ve školské praxi.

Rozhledy − informace o konferencích, jubileích významných bohemistů, rubrika Z literárního muzea připomíná neprávem opomíjené spisovatele.

Literatura − recenze nových publikací týkajících se jazyka i literatury.


Časopis Český jazyk a literatura je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice, vedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR. Všechny příspěvky posuzují vždy alespoň dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou zaměstnanci nakladatelství ani nejsou spoluautory recenzovaného článku. V případě nesouladných posudků a posudků nejednoznačně kladných volíme dalšího recenzenta. Členové redakční rady jsou osobnosti uznávané jako specialisté ve svém oboru, nebo zkušení pedagogové.


Všechny stati jsou opatřeny krátkým anglickým abstraktem. Časopis Český jazyk a literatura je citován v Bibliografii české lingvistiky (vydává Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Časopis vychází pětkrát do roka, první číslo nového ročníku vždy začátkem října.